Danbooru

Read the rules before proceeding!

Resized to 71% of original (view original) Loading...
konpaku youmu, konpaku youmu, and saigyouji yuyuko (touhou) drawn by maryquant

konpaku youmu, konpaku youmu, and saigyouji yuyuko (touhou) drawn by maryquant

 • Comments
 • Share
 • Copyrights

  Characters

  Artist

  Tags

  Before commenting, read the how to comment guide.

  fuzzygnome

  And a bouncy chestmas to you, too, Yuyuko.